Onze nieuwe Privicay Policy

Privacy policy

Het beschermen en waarborgen van persoonsgegevens is tegenwoordig van groot belang. Wij geven hier dan ook een hoge prioriteit aan en leggen graag uit op welke manier uw gezondheidsgegevens worden verzameld, gewaarborgd en wie er toegang tot deze gegevens heeft.

Als zorgverlener is Bartlema Care & Verzuim zich bewust van het belang van de vertrouwelijkheid van informatie en de persoonsgegevens en hoe hier mee om te gaan.

Bartlema Care & Verzuim heeft bepaalde gegevens nodig om u en uw bedrijf zo goed mogelijk te kunnen bijstaan en te kunnen ondersteunen bij (dreigend) verzuim.

Dit zijn doorgaans vertrouwelijke gezondheidsgegevens en Bartlema Care & Verzuim is doorgaans de verantwoordelijke voor de verwerking van gezondheidsgegevens in het medische verzuimdossier..

Welke gegevens houden wij bij:

Van iedere werkgever die klant is bij Bartlema Care & Verzuim en van iedere werknemer die in dienst is bij de aangesloten werkgevers bewaren wij de volgende gegevens:

  • Stamgegevens over werkgevers (naam, adres, branche, contractnummer)
  • Stamgegevens over werknemers (NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, dienstverbanden
  • Variabele gegevens over werknemers (verzuimmeldingen, medische gegevens, spreekuurverslagen, interventie rapportages

Hoe en waar worden uw gegevens bewaard:

Alle bovengenoemde gegevens worden opgeslagen in een verzuimregistratiesysteem. Op het moment dat wij “medische” informatie per brief ontvangen worden deze toegevoegd aan ons verzuimsysteem en worden de per post ontvangen documenten vernietigd.

Beveiliging en wie heeft toegang tot het verzuimsysteem:

Het verzuimsysteem is beveiligd met een gebruikersnaam, wachtwoord en daarnaast met een tweestapsverificatie. Het verzuimsysteem voldoet hiermee aan alle geldende beveiligingseisen.

Toegang tot uw gegevens:

  • Casemanager
  • Bedrijfsarts
  • Leidinggevende of HRM / P&O, deze is echter beperkt tot de niet medische gegevens. Daarbij is bepaald dat deze beperkte inzage heeft tot (niet medische) gegevens van werknemers die onder zijn of haar verantwoordelijkheid valt.

Aanstaande is bepaald dat straks alleen nog gegevens ingezien mogen worden wanneer er sprake is van verzuim. Dat impliceert dat er straks geen toegang meer is wanneer iemand niet ziek is.

Welke gegevens worden aan derden verstrekt:

Gesprekken die plaatsvinden tussen u en bedrijfsarts en of casemanager worden vastgelegd in gespreksverslagen en worden opgeslagen in het verzuimsysteem. De gespreksverslagen bevatten nooit medische gegevens of andere gezondheidsgegevens, maar geven alleen functie, uren belasting en/of beperking weer. De werkgever krijgt dezelfde terugkoppeling als de werknemer. De verzuimverzekeraar krijgt alleen die gegevens die nodig is om tot uitkering te kunnen overgaan van het ziektegeld, zoals data ziek -en herstelmelding en al dan niet gedeeltelijke werkhervatting.

Soms is informatie nodig van uw huisarts of specialist, dat kan alleen met een door u getekende medische machtiging.

Daarnaast kan uw werkgever een interventievoorstel -of rapportage toegezonden krijgen, ook dit is alleen mogelijk na uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Hierin zijn geen medische gegevens opgenomen.

Kunt u informatie over u zelf inzien?

Ja; U kunt te allen tijde informatie over u zelf inzien en aan wie gegevens zijn verstrekt.

U heeft tevens het recht om gegevens te laten corrigeren, beperken of verwijderen.

Een schriftelijk verzoek aan Bartlema Care & Verzuim is wel nodig hiervoor.

Informatie over verzuim van anderen is niet mogelijk, alleen van uzelf, hiermee is de privacy gewaarborgd net als die van u.