Is een werkgever verplicht om de werknemers een PAGO (Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek) of PMO (Preventief medisch onderzoek) aan te bieden?

Artikel 18 van de Arbowet geeft aan dat iedere werknemer die wordt blootgesteld aan risico’s in het werk die tot gezondheidsklachten kunnen leiden, wettelijk het recht heeft om periodiek gezondheidskundig onderzocht te worden.

De werkgever is dus verplicht een dergelijk onderzoek  aan te bieden.

In de RI&E (risico-inventarisatie) staat beschreven welke (groepen) medewerkers met welke risico’s te maken kunnen krijgen in het werk.

In Arbobesluit art 2.14 is opgenomen dat bij  een arbeidsgezondheidskundig onderzoek de werkgever zich moet laten bijstaan door een geregistreerd bedrijfsarts

Er is echter niet bepaald hoe vaak een arbeidsgezondheidskundig onderzoek moet worden uitgevoerd, met uitzondering een bepaalde risico’s. Aan de hand van de risico’s wordt de periodiciteit bepaald.